• یکى از کانال هاى خبرى معتبر تو اینجا با این عکس و به نقل از ذبیح الله مجاهد زدن که پنجشیر سقوط کرد.