• نادانی بزرگ‌تر اینکه ادعا کنی ضدآمریکا هستی، مرگ بر آمریکا بگویی ولی در حمایت از طالبانی که با استراتژی آمریکا صاحب افغانستان شده پشت سرهم توییت بزنی