• محمد علی ابطحی   abtahi_m@

    1400/06/15 ساعت 13:07

    خبر تلخ امروز سقوط #پنجشیر بود.
    حالا همه دنیا دست به دست هم بدهند
    تا طالبان بر تعدات بین المللی باقی بمانند.