• نشست مدیریت #صداوسیما با دست اندرکاران سریال #گاندو و تقدیر از آنها ، پخش خبر و تصویر آن در بخش‌های خبری مختلف ، گواه دیگری است که این سریال با بقیه سریال‌ها تفاوت دارد و آن این که یک بیانیه سیاسی است.