• دست دست می‌کنم حرف بزنم یا فقط جدل‌های اینجارو بخونم.
    دیدن مترهای دوگانه، از بغض اینور حامی اونور، تقلیل پیچیدگی سیاست به احساسات، فقدان درک درست وضعیت و خیل تحلیلگران منطقه‌ای که از واکسن تا هرسوژه‌ای رشتو می‌نویسن و موج‌سواری می‌کنن، با دیدن این حجم کیلویی نظر دادن سکوت بهتره.