• کتاب «دست نیافتنی» زندگی قهرمان کشتی المپیک کشورمان آقای علیرضا حیدری نشان می‌دهد که مدیریت صحیح مناسبات انسانی در جامعه ورزش؛ اثرگذارتر و مهم‌تر از بودجه‌های ورزشی است و شایسته است در دوره جدید به اصلاح این مناسبات توجه و اهتمام بیشتری صورت گیرد.