• بعد چند ماه متامسک رو باز کنی و ببینی ۲۷ تا سولانا داری در حالی که فکر میکردی همه رو رو ۲۰ تا رد کردی و جاش سلر گرفتی