• یادتونه آخر این گزارش گفتم اگر دولت عوض شد و یک دفعه سرعت واکسیناسیون رفت بالا تعجب نکنید.
    امروز #هلال_احمر به درخواست وزارت بهداشت ۵۰۰ مرکز به مراکز واکسیناسیون اضافه کرد.
    فقط این وسط جون ما رعیت فدای دعوا و کل کل مدیران شد