• نگاه صنفی در واکسیناسیون اشتباه است. باید بر اساس سن به همه واکسن می‌زدند. منتها این وارداتی که تا حالا به هر دلیل قطره چکانی بوده و کمبود واکسن، سبب این امر شده که پیامدهای خوبی هم نداشته: ناکارآمدی در شکستن زنجیره انتشار ویروس و احساس تبعیض و اختلاف.