• سال گذشته سیدغنی نظری‌خانقاه، عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اقتصادی تعداد جاماندگان سهام عدالت را ۲۰ میلیون نفر برآورد کرده بود. با قیمت امروز سهام عدالت، این تخصیص به بیش از ۲۴۰ هزار میلیارد تومن بودجه نیاز داره.
    #سهام_عدالت