• به نظرتون چرا وقتی فکر می‌کنیم محتوای عمیق یا گویا تولید کردیم در نهایت جوابی که می‌گیریم در بسیاری از مواقع برعکسه؟