• ابراهیم علیزاده   ebializade@

    1400/06/14 ساعت 23:58

    بعد از ۱۰ روز جنگ خانوادگی ما با #کرونا ناگهان یک شب تب شدیدی گرفتم، شاید تنها علامت قابل مشاهده. بعد به خونریزی بینی افتادم و تب فروکش کرد.صبح با اسنپ دکتر مشورت کردم.تاکید کرد فقط درصورت تب شدید همراه با سرفه پیوسته نه تک سرفه نیاز به اسکن ریه است و بی‌خود دنبال اسکن نروم./۵