• محمد تقی فاضل میبدی   fazelmaybodi@

    1400/06/14 ساعت 21:40

    درخبرهاآمده اقای دکترعبدالکریمی ازدانشگاه اخراج شد.صحت وسقم خبرنمیدانم.شایدبرخی دیدگاههای ایشان موردنقد هم باشد.امااخراج یک استادازدانشگاه به جرم دگراندیشی یعنی تعطیل کردن فکروآزادی اندیشه.زمان احمدی نژادضربه بزرگی به دانشگاههاواردشد.امیداست دردولت تحولخواه شاهدفشاربرافکارنباشیم