• ببینید ترجمه را و لذت ببرید! واقعا شاهکاره!
    آبدارخانه را خواسته لغت به لغت ترجمه کنه، آبدار را نوشته juice, خانه را هم به جای house نوشته hose که معنای شیلنگ می‌دهد!