• مسئولان آموزش و پرورش، خواستار بازگشایى مدارس هستند
    افت تحصیلى دانش آموزان با آموزش مجازى یکى از مهمترین دلایل بازگشایى هاست
    گفته مى شود بیشترین افت تحصیلى در پایه ابتدایى ویژه براى کلاس اولى هاست. آنها الفبا را به خوبى یاد نگرفته‌اند.