• #طالبان،ذاتی ایدئولوژیک دارد.مطلق گراست و تمامیت خواه. تنها خودش را برحق و فضیلت مند میداند.برای تنوع و تفاوت عقاید،احترامی قایل نیست.خشن،ضد زن و هنر و علم واخلاق است،از ارتباط میان اخلاق و آزادی اجتماعی چیزی نمی‌داند.در عین حال ندای رستگاری انسان و جامعه #افغانستان را سر می‌دهد!