• طعنه #رییسی به #روحانی که در گفتگو تلویزیونی مطرح شد:
    این طور نیست(نخواهد بود) که مردم صبح از خواب بیدار شوند، ببینند تصمیمی گرفته شده است.
    اشاره به افزایش قیمت بنزین در دولت روحانی