• دفتر هیئت دولت   cabinetofficeir@

    1400/06/13 ساعت 08:02

    سازمان ملی استانداردبه منظورجلوگیری ازسوء استفاده ازنام استاندارد و پیشگیری از القاء شبهه در مصرف‌کنندگان کالا و خدمات، درخواست اصلاح اساسنامه شرکت نظارت برضوابط بهداشت انسانی واستاندارد قشم وحذف واژه استانداردازنام این شرکت رابه هیئت دولت ارائه نموده است.