• همچنین تعداد دانش آموزان ابتدایى که در کارنامه ارزشیابى، عملکرد نیازمند تلاش و قابل قبول گرفته‌اند،نسبت به سال قبل از کرونا بیشتر و درصد ارزشیابی خوب و خیلی خوب دانش آموزان هم کاهش پیدا کرده.
    در امتحانات پایه دوازدهم نیز شاهد افت یک نمره‌ای دانش آموزان بوده‌ایم.