• سارا هوشمندی   sarahoushmandi@

    1400/06/13 ساعت 21:28

    #گاندو فعالین حقوق زنان رو یه مشت نفوذی وجاسوس نشون داده!
    همه میدونیم نفوذ به انحاء مختلف درمهمترین بخش‌های نظام هم اتفاق افتاده وحوزه زنان به دلیل اهمیت سیاسی وفرهنگی،مستثناء از این موضوع نیست.
    امانگاه امنیتی و چشم‌بستن روی مشکلات واقعی این حوزه و متهم کردن فعالینش جای تأسف داره