• امروز رفتم خونه اى که امریکا چند روز پیش به بهانه انتحارى هدف موشک قرار داد و ٩ نفر از اعضاى یک خانواده کشته شدن، ایمل تو این ماجرا فرزندش، برادرش، برادرزاده و خواهرزاده هاش کشته شدن، با هم رفتیم سر مزار خانواده‌اش.
    سر مزارآروین، برادرزاده‌اش، آروین جان …