• آقاى رئیسى، خوبه یه بازدید سرزده از میوه فروشى‌ها داشته باشى. خیلی گرونه خیلى ….