• محمد شجاعیان   shojaeiam@

    1400/06/12 ساعت 01:01

    #جشنواره‌ها، رویدادهای مهمی هستند که بیشتر از گسترش موضوع شان به #جهت_گیری عرصه‌ها و #بازارها کمک میکنند…
    در سالیان گذشته جهت گیری جشنواره‌های هنری و فرهنگی کشور ایرادات جدی ای داشتند که انشاءالله وزیر فرهنگ به اصلاح آن‌ها توجه میکنند…
    @m_m_esmaeili