• صداى تیراندازى شدید تو کابل شنیده میشه، نقریبا چند دقیقه اى میشه که صداى تیراندازى مداوم هست.