• «صد بار نگفتم، در خانه‌ای که نابینا زندگی میکند، نباید جای چیزها را بدون اطلاع او عوض کرد؟ ندیدی به خاطر آن جابجایی چطور به اشتباه افتاد و دستش به قوری شیشه‌ای خورد و قوری شکست؟ چه خدایی شد، دستش نبرید یا چایساز اتصالی نکرد!»

    نامبرده در آینه با خود پرخاش می‌کند!