• هدایت‌الله خادمی   Hedayatkhademi1@

    1400/06/12 ساعت 10:17

    جناب آقای خاندوزی ،خلق پول چگونه تولید آفرین است؟ منظورت خلق ثروت و تولید ثروت است؟ ترمینولوژی جدیدی در اقتصاد است