• دفتر یونیسف در ایران   UNICEF_IRAN@

    1400/06/11 ساعت 08:34

    ایران، به عنوان یکی از کشورهای مشارکت کننده در سازوکار #کوواکس، با استفاده از منابع مالی خود، سومین محموله از واکسن #کووید۱۹ آسترازنکا را به تعداد یک میلیون و ۴۴۹ هزار و ۶۰۰ دوز دریافت کرد.
    #کرونا