• علی پیرحسین‌ لو   1alpr@

    1400/06/11 ساعت 10:21

    آخرین گزارش مرکز آمار ایران می‌گوید فاصله طبقاتی (با شاخص درآمد) در سال کرونا افزایش یافته و ضریب جینی از مرز چهار دهم فراتر رفته است.
    مصداق نابرابری اینکه سهم بیست درصد فقیر جامعه از درآمدها کمتر از ۶ درصد بوده؛ حال‌آنکه سهم بیست درصد ثروتمند بالاتر از ۴۷ درصد کل درآمد بوده است.