• چرا نتوانستیم مسیر پیشرفت کشور را در حدی که در شماری از کشورهای شرق آسیا رخ داد، هموار کنیم؟ کدام یک: به جای توان داخل چشم به کدخدا دوختیم؟ به جای کار نفت فروختیم؟ به جای اعتماد به نفس، خودمان را تحقیر کردیم؟ آرمان‌های انقلاب را فراموش کردیم؟ … چرا؟