• حمید بازگشا   hamid_irna@

    1400/06/11 ساعت 01:01

    جوانان #پنجشیر شاید #شیعه نباشنداما سیرت حسینی دارند و آزاده بودن را مهمتر از حیات ذلت بار میدانند
    اگر روزی #طالبان پنجشیر را تسخیر و #احمد_مسعود و یارانش را قتل و عام کند باز هم آنان پیروز تاریخ خواهند بود
    این خون تا پایان تاریخ در رگ‌های افغانستان جریان خواهد یافت
    #savepanjshir