• هدایت‌الله خادمی   Hedayatkhademi1@

    1400/06/11 ساعت 11:40

    مسئول ترسو که کشور و مردم مظلوم #افغانستان را تقدیم مشتی روانی کردید سربازان افغانستان بهمراه تجهیزات خود‌ وارد ایران شدند و طالبان به مرز ایران آمدند که هم تجهیزات را پس بگیرند و مردم و سربازانی که وارد شدند و ایران گفت حرف زیادی نزنید.آیا بایستی آنها را تحویل #طالبان میداد؟