• به یاد همه پروازهای غمگین جهان
    خاصه
    پرواز اوکراین
    پرواز دمشق بغداد(یک و بیست دقیقه)
    پرواز تهران لندن (آژانس شیشه‌ای)

    و …