• امید که همین فردا کرونا نیست و نابود بشه. ولی بیایید حداقل دو تا عادت این دوران منحوس رو حفظ کنیم.

    ۱. دو نفر نشستن در صندلی عقب تاکسی
    ۲. منع روبوسی

    #کرونا
    #سبک_زندگی