• تف تو ریا پنج تومن خودم گذاشتم، شمام اگه حرفم سکه‌ای داره پیشتون و عزتی دارم منت بذارین سرم و پهلوونی کنین نفری پنجاه تومن (پول یه شام و‌ میوه و شربت) بزنین به کارتم یه پسر و دختر که پنج‌سال همو می‌خوان رو بعد از صفر فرستیم خونه بخت.

    ۶۲۱۹۸۶۱۰۵۰۸۸۴۷۹۹
    حامدعسکری-بانک سامان