• آیت الله شبیری   zanjanimousa1@

    1400/06/10 ساعت 17:20

    شراکت با افرادی که خمس نمی‌پردازند

    شریک شدن با اشخاصی که احتمال می‌دهید، اهل وجوهات نیستند اشکال ندارد؛ و همچنین اگر مال شرکت را احتمال بدهید، که متعلق خمس نیست، شرکت محکوم به صحت است؛ و اگر یقین دارید که به عین اموال شرکت #خمس تعلق گرفته، نمی‌توانید در اموال شرکت تصرف کنید.