• حضور اعضای ستادهای انتخاباتی رئیس جمهور در بدنه دولت نه تنها مذموم نیست بلکه با توجه به رویکردهای مشترک فکری کار درستی است. این رویه در دولت‌های آقایان خاتمی، احمدی نژاد، روحانی (البته کمتر) وجود داشت در دولت آقای رئیسی هم وجود دارد، فعال انتخاباتی که فقط پوستر چسبان نیست