• این تابلوی تبلیغاتی بالای یک پمپ بنزینه
    یه تبلیغ آشکار فرار سرمایه از کشور
    ببین چقدر تقاضا بالاست که اینطوری تبلیغ میشه.
    آقایون دستگاه‌های اجرایی!
    این تبلیغ،نتیجه‌ی بروکراسی دست و پا گیر ماست که سرمایه‌ها رو داره فراری میده
    میترسم یه روزی به خودمون بیاییم که خیلی دیر شده باشه.