• مریم محمد خانی   Maryamim1@

    1400/06/09 ساعت 12:02

    از همکارم که متولد دهه‌ی چهله پرسیدم: مسواک زدین؟
    بعد از چند دقیقه که در سکوت سپری شد فهمیدم مسواک نه؛ واکسن، واکسن، واکسن.