• هدایت‌الله خادمی   Hedayatkhademi1@

    1400/06/09 ساعت 12:22

    خیال خام پلنگ من به سوی ماه جهیدن بود و ماه را ز بلندایش به روی خاک کشیدن بود. اگر چه هیچ گل مرده دوباره زنده نشد اما بهار در گل شیپوری مدام گرم دمیدن بود چه سرنوشت غم انگیزی که کرم کوچک ابریشم،تمام عمر قفس می‌بافت ولی به فکر آزادی بود.