• روح الله جمعه ای   roohallahj@

    1400/06/09 ساعت 12:42

    آخرین نیروی نظامی آمریکای جمهوریخواهان از #کابل خارج شد تا نیروهای تازه نفس آمریکای دمکراتها در کابل جایگزین شوند. حجم تسلیحات تعمدا به جای مانده از آمریکاییها نشان می‌دهد #آمریکا همچنان در #افغانستان حضور قوی خواهد داشت. باید مراقب بود با شکلات سرمان گرم نشود، در غلطان کجاست؟