• شهرام اجتهادی   ShahramEjtehadi@

  1400/06/09 ساعت 11:18

  از مشکلات داخلی و امکانات و ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه
  ۴- هدف‌گذاری منطبق بر واقعیت‌ها و برنامه‌ریزی براساس آنها
  ۵- تعیین معیارهای اصولی برای مدیران و انتخاب افراد براساس آن معیارها
  ۶- نظارت و بررسی روند فعالیت‌ها برای جلوگیری از انحراف از برنامه
  پ.ن: مردم از تمام‌ امور مطلع هستند