• سهراب انعامی علمداری   sohrabenami@

    1400/06/09 ساعت 10:08

    در راهبردنویسی، سیاست خارجی متوازن به مانند راهبرد تعامل سازنده می‌تواند باعث پیگیری منافع ملی در همه سطوح شود اما اساسا در حوزه عملیاتی این نوع راهبرد دارای پیش زمینه هایی مانند تعامل کرایی،تنش زدایی، تعادل گرایی و اعتمادسازی گسترده است که هه طرف‌ها باید رعایت کننند./۲