• علی پیرحسین‌ لو   1alpr@

    1400/06/08 ساعت 23:13

    داشتم احوال رفیق را می‌پرسیدم که حال خانمش بد شده و تست خودش و بچه‌هاش هم مثبت شده. غر بیماری را زد که عجب بی‌صفتی است. حرفش را من تمام کردم که: تجربه کرده‌ام، حال امروز با فردا و صبح با شب فرق می‌کند؛ و گفتم: آماده باش برای سرفه‌ها و خستگی‌ها و حتی ادامه نفس‌تنگی‌ها تا چندماه …