• باغ کتاب تهران   baghe_ketab@

    1400/06/08 ساعت 10:47

    «زندگی در پرتو ادبیات بهتر شناخته و بهتر زیسته می‌شود … آن پیوند برادرانه که ادبیات میان انسان‌ها برقرار می‌کند و ایشان را وامی‌دارد تا باهم گفت‌وگو کنند و خاستگاه مشترک و هدف مشترک را یاد ایشان می‌آورد، از همه‌ی موانع ناپایدار فراتر می‌رود.»
    ماریو بارگاس یوسا

    #باغ_کتاب