• مصطفی تقی پور   taghipour_1988@

    1400/06/08 ساعت 00:19

    این افراد بصورت ناخواسته کارهایی را میکنند که یک پروژه یا یک سیستم بشکست بخورد. لذا این افراد بسیار کمیاب هستند و در صورت اسفاده درست گرانبها.
    یکنفر را از اینها را باید داشته باشید.