• اندیشه پویا   AndishePouya@

    1400/06/08 ساعت 12:20

    توی کوه تار می‌زدم و می‌خوندم …

    گزارش الناز محمدی درباره‌ی آخرین نسل از زنان موسیقی نواحی را در اندیشه پویا ۷۵ بخوانید.

    :::