• دفتر هیئت دولت   cabinetofficeir@

    1400/06/08 ساعت 10:02

    وزارت کشور درخواست صدور مجوز فروش دو قطعه زمین در اختیار سازمان ثبت احوال کشور واقع در شهرستان‌های جیرفت و سیرجان استان کرمان را جهت تهاتر و تعاوضه با ملک بنیاد مستضعفان (محل فعلی اداره ثبت احوال شهرستان سیرجان) به هیئت دولت ارائه نموده است.