• شهرام اجتهادی   ShahramEjtehadi@

    1400/06/08 ساعت 02:18

    ۳- خیلی مواقع می‌نشینم و فکر می‌کنم چه آواری بر سر زندگی و عمر خودم ریخته‌ام و فقط افسوس می‌خورم.
    همیشه به نسل‌های بعد از خودم می‌گویم هیچ وقت در فرد یا جریانی ذوب نشوید و تمام خود را برای آنها هزینه نکنید.
    جوانی کنید، زندگی کنید و براساس اندیشه خودتان عمل کنید
    #ایران