• مصطفی تقی پور   taghipour_1988@

    1400/06/08 ساعت 00:16

    همه پرسنل اگر بدرد انجام کاری خاص بخورند شما باید یک نفر هم داشته باشید برای انجام ندادن کاری.
    یعنی یک نفر را داشته باشید برای کارهایی که نمیخواهید انجام شود. گاهی سود این یک نفر خیلی بیشتر از بقیه است.
    #هنر_مدیریت_منابع_انسانی