• خب مشخصا با تغییر دولت سهامدارن مخابرات چوب حراج رو بر مایملک بزرگترین واگذاری در تاریخ بورس ایران زدند. باید اعدادی که توی مزایده نیومده رو هم در نظر بگیریم.